Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Maatwerk

Improfin Groep B.V gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK nummer 16087042

Improfin Diagnose & Advies B.V. gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK 16087043 

Improfin Opleiding & Training B.V. gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK nummer 16087044
Improfin Beroepsopleidingen B.V. gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK nummer 17210971

Improfin Beroepsopleidingen B.V. is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW over scholings- en opleidingsactiviteiten. Over opzichzelf staande adviserings- en coachingsactivieiten en activiteiten in het kader van proces- en teambegeleiding wordt 21% BTW berekend. 
Hierna te noemen ‘Improfin’

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Improfin.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Improfin.
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Improfin.

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Improfin zijn vrijblijvend en geldig tot 4 weken na de verzenddatum.
2.2 De overeenkomst tussen Improfin en de opdrachtgever komt tot stand door:
• ondertekening van de meegezonden opdrachtbevestiging van Improfin door de opdrachtgever of
• een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever met vermelding adresgegevens voor factuur, contactpersoon en eventueel inkoopnummer of
• een telefonische of e-mail bevestiging van opdrachtgever, waarna opdrachtgever zich verplicht dit schriftelijk te bevestigen met vermelding van adresgegevens voor factuur, contactpersoon en eventueel inkoopnummer.

Artikel 3. Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
3.1 Indien opdrachtgever besluit tot annulering en/of opschorting van de reeds geplande dagdelen/ coachingsgesprekken geldt de volgende annuleringsregeling: - annuleren van gereserveerde dagdelen/coachingsgesprekken tot vier weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten; 
- annuleren van gereserveerde dagdelen/coachingsgesprekken vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50 % van de kosten van het geannuleerde;
- annuleren van gereserveerde dagdelen/coachingsgesprekken vanaf twee weken tot een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75 % van de kosten van het geannuleerde; 
- annuleren van gereserveerde dagdelen/coachingsgesprekken vanaf vijf werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100 % van de kosten van het geannuleerde. - De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.

- annuleren van adviesgesprekken is zonder kosten mogelijk tot een dag voorafgaand aan het betreffende gesprek. Naar bevind van zaken kan Improfin besluiten gederfde adviescapaciteit in rekening te brengen als gesprekken op de dag zelf worden geannuleerd.   

3.2 Indien Improfin of opdrachtgever wijzigingen wensen aan te brengen in de opdracht, welke tot de oorspronkelijke overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling door beide partijen worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Improfin. 

Artikel 4. Tarieven en vergoedingen
De gehanteerde tarieven worden in alle afzonderlijke offertes en aanbiedingen van Improfin vermeld.

Artikel 5: Betaling
5.1 Improfin brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van twee weken, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Improfin.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Improfin gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.  
5.3 Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Improfin gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. 
5.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Improfin alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. (De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,-). 

Artikel 6: Opschorting en ontbinding
6.1 De overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen.
6.2 Improfin heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een opdracht te weigeren dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7: Vervanging
7.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander (anderen) aan het programma laten deelnemen, indien zulks aan Improfin wordt voorgesteld voor de aanvangsdatum van het programma.
7.2 Improfin behoudt zich het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever en onder vermelding van redenen, programmaleider, docenten of adviseurs te vervangen/wijzigen.

Artikel 8: Auteursrecht Het auteursrecht op de door Improfin uitgegeven brochures, cursusmaterialen en rapporten berust bij Improfin tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Improfin zullen door de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Improfin spant zich in de gegeven adviezen, opleidingen en begeleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Improfin heeft daarmee een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
9.2 Improfin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/deelnemer voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-.
9.4 Improfin is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van: - enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. - onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de  opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het programma essentiële informatie.
9.5 Improfin is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Improfin zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10. Verwerking persoonsgegevens
Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van Improfin worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e- mail (info@improfin.nl) aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Improfin worden geraadpleegd. De gegevens van een deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Onder “derden” verstaan wij niet de partijen waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Improfin en deelnemers, zoals docenten en hostingpartijen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten waarin we – onder andere – afspraken hebben gemaakt over de toegang tot de gegevens, de bewaartermijn en de beveiliging

Artikel 11. Klachtenprocedure
11.1 Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Improfin te worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedure staat beschreven op de website van Improfin. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Improfin geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.
11.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 12. Overmacht
In het geval dat Improfin door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Improfin het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Improfin, zonder dat Improfin tot vergoeding van enige schade is gehouden.Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de adviseur, coach of docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de adviseur/coach/docent dan wel naasten van de adviseur/coach/docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent rechtvaardigen.

Artikel 13: Recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Improfin en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 14: Slotbepaling 
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot onze advisering, begeleiding of programma's kunt u telefonisch, per e-mail of brief kenbaar maken. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, van ons een reactie. Mocht een vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben dan geven wij u altijd een indicatie van de benodigde tijd.

Leveringsvoorwaarden Open Programma's

Improfin Opleiding & Training B.V. gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK nummer 16087044
Improfin Beroepsopleidingen B.V. gevestigd te Wijchen en ingeschreven onder KvK nummer 17210971

Improfin Beroepsopleidingen B.V. is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW over haar programma's met open inschrijving. 
Hierna te noemen ‘Improfin’

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: opdrachtgever of deelnemer waarmee een overeenkomst wordt afgesloten betreffende deelname of opdracht tot deelname aan leergangen, trajecten, trainingen, workshops, seminars en andere vormen van opleiding met open inschrijving; Opleiding: leergangen, trajecten, trainingen, workshops, seminars en andere vormen van opleiding met open inschrijving; Cursusdata: als cursusdata gelden de voorafgaand met de deelnemer gecommuniceerde kalenderdagen waarop cursusbijeenkomsten in welke vorm dan ook zijn ingepland; Annuleren: Het beëindigen van de opdracht of een inschrijving voor een Improfin opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opleiding naar een later programma, met inachtneming van annuleringsvoorwaarden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Improfin en opdrachtgever/deelnemer betreffende deelname of opdracht tot deelname aan leergangen, trajecten, trainingen, workshops, seminars en andere vormen van opleiding met open inschrijving;
1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Improfin. 
1.4 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Improfin. 

Artikel 2: Totstandkoming  overeenkomst
De overeenkomst tussen Improfin en de opdrachtgever/deelnemer komt tot stand door het invullen en uploaden door de opdrachtgever/deelnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier via de Improfin website en de door Improfin verzonden bevestiging (schriftelijk of per e-mail) van deelname volgend op acceptatie van de inschrijving. 

Artikel 3. Annulering door deelnemer
Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na het bestellen van de cursus te ontbinden.
Indien de deelnemer zijn deelname aan een opleiding schriftelijk annuleert tussen de zes en vier weken vóór aanvang van de opleiding, is € 75,00 administratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte - niet restitueerbare - kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer minder dan vier weken voor aanvang van de opleiding dan wordt het volledige opleidingsgeld (100%) in rekening gebracht.

Artikel 4. Annulering c.q. wijziging
Opleider/Improfin heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten.
In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Opleider betaalde bedrag.
In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of locatie van een opleiding wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagtekening van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annuleren door middel van een schrijven of e-mail.

Artikel 5: Prijzen
5.1  De deelnemersprijzen zijn zoals opgenomen in uitingen van Improfin zijn bindend en geldend, behoudens schriftelijk anders overeengekomen zoals ten aanzien van een korting bij meer dan twee deelnemers van dezelfde organisatie aan een programma.
5.2 Improfin heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat een eenmaal gecontracteerde prijs blijft gelden voor het reguliere programma en op de initiële data waarvoor is ingeschreven.

Artikel 6: Betaling
6.1 Improfin brengt de door de opdrachtgever/deelnemer verschuldigde vergoedingen tijdig voor aanvang van het programma in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld uiterlijk 14 dagen na facturering, doch uiterlijk de dag voor aanvang van het programma, te voldoen op de door Improfin aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Improfin, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 De reis, arrangement- en of verblijfkosten anders dan catering bij Improfin alsmede literatuur in verband met deelname aan een opleiding zijn niet in het cursusgeld in begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het inschrijvings- of aanmeldingsformulier.
6.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Improfin steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Improfin gerechtigd de deelname aan de opleiding onmiddellijk te weigeren.
6.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Improfin alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden. Waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en de kosten van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- excl. BTW.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding
Improfin heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een opleiding te weigeren indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8: Vervanging 
8.1 De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander (anderen) aan het programma laten deelnemen, indien zulks aan Improfin wordt voorgesteld voor de aanvangsdatum van het programma. 

Artikel 9: Auteursrecht 
Het auteursrecht op de door Improfin uitgegeven brochures, cursusmaterialen en rapporten berust bij Improfin tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Improfin zullen door de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd en met derden worden gedeeld. Onder derden te verstaan ieder ander dan de deelnemer. 

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1 Improfin spant zich in de gegeven opleidingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Improfin heeft daarmee een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
10.2 Improfin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever/deelnemer voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat. 
10.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,-.
10.4 Improfin is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.  
10.5 Improfin zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10. Klachtenprocedure
Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Improfin te worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevestiging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedurestaat beschreven op de website van Improfin. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Improfin geregistreerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 11. Overmacht
In het geval dat Opleider door overmacht wordt verhinderd om de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opleider het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Opleider, zonder dat Opleider tot vergoeding van enige schade is gehouden.Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent rechtvaardigen.

Artikel 12. Verwerking persoonsgegevens
Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van Improfin worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e- mail (info@improfin.nl) aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Improfin worden geraadpleegd. De gegevens van een deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht. Onder “derden” verstaan wij niet de partijen waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Improfin en deelnemers, zoals docenten en hostingpartijen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten waarin we – onder andere – afspraken hebben gemaakt over de toegang tot de gegevens, de bewaartermijn en de beveiliging.

Artikel 13: Recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Improfin en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 

Artikel 14: Slotbepaling
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot onze programma's kunt u telefonisch, per e-mail of brief kenbaar maken. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, van ons een reactie. Mocht een vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben dan geven wij u altijd een indicatie van de benodigde tijd.