Menu

Improfin Groep

Improfin Header Afbeelding

Perspectieven voor de (Zaken) Bankier

Dat er in de financiële sector iets aan de hand is, behoeft nauwelijks enig betoog. Door de combinatie van regelgeving, digitalisering van het businessmodel en sterk veranderde klantwensen is de werkelijkheid binnen banken in korte tijd 180 graden gedraaid, lijkt het wel. Een verandering die voor de meeste bankiers toch als een verrassing moet zijn gekomen. Met name voor wat betreft het tempo waarmee een en ander tot impact komt.

Impact vooral ook op de individuele carrière van veel bankmedewerkers die noodgedwongen hun heil elders moeten zoeken.

Waar voorheen de ene bank reorganiseerde, bood een andere bank voldoende perspectief op het voortzetten van de carrière. Een overstap was eenvoudig te realiseren en dat met tenminste het behoud van arbeidsvoorwaarden. Dit is echter plots wezenlijk anders.

De omgevingsfactoren raken alle banken op nagenoeg dezelfde manier en dus is de aanpassing van de organisatiestructuur veelal vergelijkbaar; krimp is bij alle banken het gevolg en eerdere perspectieven op een mogelijke overstap smelten als sneeuw voor de zon.

Voor grote groepen medewerkers levert dat een grote mate van onzekerheid op en voor velen blijkt een veelbelovende carrière plots eindig. Complicerend is daarbij dat de mobiliteitsafdelingen van banken er hun handen vol aan hebben en daardoor nauwelijks aan maatwerk toekomen. Feit is ook dat de kennis en het referentiekader van veel bankiers relatief beperkt zijn, de ervaring eenzijdig, de arbeidsvoorwaarden rianter dan buiten de bank gebruikelijk en de buitenwereld niet altijd een positief beeld heeft van de bankier die zich meldt voor een vacature.

Zijn bankiers op de arbeidsmarkt kansloos?

Om die vraag te beantwoorden, moeten we de populatie wat clusteren en wel naar de bedrijventak, de particulierentak en de staven. Voor de staven geldt dat een overstap naar een vergelijkbare stafafdeling bij een bedrijf of een instelling doorgaans binnen afzienbare tijd te zetten is. De mate van succes wordt daarbij sterk bepaald door onder meer de veelzijdigheid van de kennis en ervaring en de mate waarin er souplesse is met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Ben je ervaren HR en Finance professional maar bestaat je ervaring uit 25 jaar bij dezelfde bancaire werkgever dan wordt het lastig, hoewel niet onmogelijk.

De particuliere bankier heeft het zonder meer lastig. De aanwezige kennis en ervaring zijn zo specifiek verbonden aan de financiële sector dat toegevoegde waarde daarbuiten na genoeg nul is. De impact van de krimp zal hier dan ook het grootst zijn en daarmee ook het leed. Alleen rigoureus het roer omgooien gaat hier perspectieven bieden. Dat betekent terugschakelen naar talenten en drijfveren, toeren maken en de arbeidsmarkt weer op. Lastig daarbij is dat de tijd ontbreekt en de sociale plannen steeds minder soelaas bieden.   

De ‘corporate banker’ daarentegen, heeft meer perspectief dan hij/zij zich wellicht realiseert. Kennis en kunde zijn weliswaar in veel gevallen te eenzijdig, maar voor een overstap naar een financiële rol bij een bedrijf of instelling, respectievelijk voor zichzelf beginnen, wel relevant. Zij het nog ontoereikend. Die perspectieven zijn te vinden in de ontwikkeling die de financiële functie van bedrijven en instellingen doormaakt. Ook daar heeft digitalisering van processen de komende jaren grote impact. Dat brengt met zich mee dat het vaak overwegend ex post financieel administratieve karakter migreert naar ex ante financieel bedrijfskundig. De financiële professional als waardevolle toekomstgerichte adviseur en businesspartner van het lijnmanagement waar het gaat over strategie en plannen, investeren, financieren en risicomanagement. Een stap die voor de ervaren corporate banker goed te zetten is, mits hij/zij daartoe ook de randvoorwaarden invult.

Welke die randvoorwaarden zijn, werken we onderstaand kort uit.

Niet alleen toeleiden maar ook toerusten

Gegeven de grote aantallen bankiers die op de arbeidsmarkt komen, is het een illusie te veronderstellen dat begeleiden van werk naar werk makkelijk kan slagen. Niet alleen werkt dat vooral bij kleinere aantallen maar ook alleen als er redelijk vergelijkbare posities zijn. Omdat dat meestal posities binnen dezelfde sector zijn, ontbreken die nu. Dit betekent dat er meer moet gebeuren dan alleen ‘toeleiden’. Een overstap naar een relevante functie buiten de financiële sector betekent ook ‘toerusten’; ervoor zorgen dat je als vertrekkende medewerker ook je ‘weten, kunnen en zijn’ zodanig ontwikkelt dat de arbeidsmarkt en tevens een nieuwe werkgever je sollicitatie serieus neemt. Dat geldt ook als je uiteindelijk voor jezelf wilt beginnen. Zonder aanvullend ‘toerusten’ slinken de kansen die er zijn snel.

Onderscheidend zijn

Nemen we de bewegingen op de arbeidsmarkt voor financiële functies wat onder de loep, dan zien we dat de groep bankiers niet de enige groep is die zich wil kwalificeren voor een financiële functie buiten de eigen sector. Ook de ontwikkelingen in de accountancy zijn van dien aard dat er veel medewerkers op zoek gaan naar iets anders. Deze ‘concurrenten’ lijken in het voordeel. Ze kennen de financiële functie van hun klanten doorgaans iets beter en zijn niet zelden RA en dus lijken ze beter gekwalificeerd. Schijn bedriegt hier echter. In feite is de te overbruggen kloof naar een rol buiten de accountancy zeker zo breed als die van de bankier. De accountant is toch vooral vertegenwoordiger van de ex post financieel administratieve rol en mist veelal bedrijfskundige kennis en ervaring. Dat geldt veelal ook voor een aantal belangrijke persoonskenmerken en competenties die bij de bankier beter op orde zijn. Toch heeft in deze de accountant het voordeel en de bankier het nadeel van de twijfel. Veel beslissers kiezen, daartoe geadviseerd door W&S-bureaus en de eigen HR-discipline, voor de (schijn)zekerheid van de accountant.  

Als bankier moet je er derhalve voor zorgen aantoonbaar onderscheidend te zijn op de functiekenmerken die ertoe doen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat eventuele dissatisfiers zoals externe verslaggeving, IT en risicomanagement worden omgebogen. Belangrijk is ook dat naast het geijkte curriculum vitae met de STAR-methode, er een persoonlijke brochuretekst is die duidelijk maakt wat je de arbeidsmarkt te bieden hebt qua weten, kunnen en zijn. Dat profiel bevat het ‘Personal Brand’ en is je eigenlijke ‘verkooptekst’.

Realiseer je ook dat het van belang is op de arbeidsmarkt te anticiperen op vacatures en niet uitsluitend te reageren op vacatures die open worden gezet. Het is druk op de arbeidsmarkt en er is in hoge mate sprake van ‘verdringing’. Netwerken activeren en aanspreken biedt dan ook een beter perspectief dan afwachten. Ook dat is onderscheidend. 

Arbeidsvoorwaarden

Misschien wel de lastigste hobbel die moet worden genomen betreft de arbeidsvoorwaarden buiten de financiële sector. Voor velen een koude douche om te ontdekken dat de voormalige werkgever in veel gevallen tot 50% meer betaalde dan de arbeidsmarkt nu bereid is te bieden. Dat vraagt naast kunnen incasseren ook om realisme over wat er in de markt gebruikelijk is. Overigens geldt ook hier: hoe beter de match, hoe gunstiger de arbeidsvoorwaarden.

On the Move, carrièrekansen voor financiële professionals

Om medewerkers vanuit de financiële sector te helpen bij de overstap naar een financiële management- of controllersfunctie bij bedrijven en instellingen ontwikkelde Improfin On the Move. Een integrale en hands-on aanpak die helpt bij toeleiden en toerusten van medewerkers en ze te helpen bij een succesvolle overstap.

Wil je meer weten over On the Move en wat deelname kan betekenen?

We sturen je graag de het On the Move pakket en je kunt je registreren voor de informatiebijeenkomst die we bij voldoende belangstelling organiseren.

of bel voor meer informatie naar 088 – 2341100!

On The Move

drs. Jan de Kroon

Directeur

Jan de Kroon is organisatieadviseur en oprichter van Improfin Groep. Met zijn bedrijfskundige achtergrond en inmiddels brede ervaring met inrichtings- en professionaliserings- vraagstukken weet hij op inspirerende wijze veranderingen en verbeteringen te initieren en te realiseren.